[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หน้าหลัก | ปฏิทินงาน ผอ.รพ. | จองห้องประชุม | แผนใช้รถยนต์ | แผนการออกเยี่ยมบ้าน | Email รพ.แหลมงอบ
เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
ธารน้ำใจสู่แหลมงอบ
9 โดย : admin
9/ม.ค./2563  
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ ( 276 / )
    

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ

อ่านต่อ....
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
49 คน
สถิติเมื่อวานนี้
54 คน
สถิติเดือนนี้
1243 คน
สถิติปีนี้
15901 คน
สถิติทั้งหมด
107638 คน
IP ของท่านคือ 3.224.127.143
(Show/hide IP)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดย : admin
เข้าชม : 352
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ตำแหน่งที่สมัคร
1. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแหลมงอบ


2. ตำแหน่ง นักโภชนาการ
อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลแหลมงอบ

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วย       ผู้ใหญ่บ้าน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
6.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ  ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
15.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
   1. เพศชาย
   2. อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    4. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งาน ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือวัด           ทางการแพทย์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร        ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
   5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี
   6. มีสุขภาพแข็งแรง
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี


ตำแหน่ง นักโภชนาการ
   1. เพศหญิงหรือเพศชาย
   2. อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
   3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   4. มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การประกอบอาหาร  การคำนวณอาหาร ฯลฯ
   5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี
   6. มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
   7. มีพฤติกรรมบริการที่ดี
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

การรับสมัคร
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแหลมงอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2562

หลักฐานการสมัคร

   1. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1  ฉบับ
   3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ฉบับ
   4. รูปถ่าย 1 นิ้ว               จำนวน  1  รูป
   5. ใบรับรองแพทย์          จำนวน  1  ฉบับ
   6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
   7. หนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน  1  ฉบับ
   8. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร    จำนวน  30 บาท

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
   สอบคัดเลือกในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ

 

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 18/ส.ค./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 19/มิ.ย./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 28/พ.ค./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 29/เม.ย./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 11/ก.พ./2563


 
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.0809969902039 วินาที