[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หน้าหลัก | ปฏิทินงาน ผอ.รพ. | จองห้องประชุม | แผนใช้รถยนต์ | แผนการออกเยี่ยมบ้าน | Email รพ.แหลมงอบ
เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
ธารน้ำใจสู่แหลมงอบ
9 โดย : admin
9/ม.ค./2563  
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ ( 276 / )
    

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ

อ่านต่อ....
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
49 คน
สถิติเมื่อวานนี้
54 คน
สถิติเดือนนี้
1243 คน
สถิติปีนี้
15901 คน
สถิติทั้งหมด
107638 คน
IP ของท่านคือ 3.224.127.143
(Show/hide IP)
  
วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์
          “เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน    เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  บุคลากรมีความสุข และประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ”


พันธกิจ
         กรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของการสาธารณสุขและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

               1) ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ  และคุ้มครองผู้บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ  ด้วยมาตรฐานการจัดบริการที่มีคุณภาพ
               2) บูรณาการและระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างอำเภอแหลมงอบให้เป็นอำเภอสุขภาพดี ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเท่าทันตามบริบทของพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลง 
               3) บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลในการให้บริการสุขภาพ  เป็นต้นแบบคนสุขภาพดี (Healthy officer)  และมีความสุข
               4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมและทันสมัย ครอบคลุมทุกเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

          ประเด็นหลักที่สำคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
               1) ระดมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบอำเภอสุขภาวะ  เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)
               2) พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของอำเภอให้มีคุณภาพ  และเป็นเลิศ (International Quality Standard of Medical Service)
               3) พัฒนานวัตกรรมในระบบสาธารณสุข  เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับบริการสู่มาตรฐานสากล (Innovative Health System for Value Base Economy)
               4) การพัฒนาองค์กร บุคลากร  และเครือข่ายสุขภาพอำเภอให้เข้มแข็ง  มีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization


เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (นำพันธกิจแต่ละข้อมากำหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง-เป็นผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวังจากการบรรลุในปีสุดท้าย)
          1. ลดการป่วยตายใน ๖ กลุ่มโรคสำคัญ
          2. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ใน ๖ กลุ่มโรคสำคัญ
          3. ลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
          4. ลดการเกิดข้อยึดติดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้พิการ
          5. สถานพยาบาลทุกระดับได้การรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          6. ผู้ใช้บริการไว้วางใจ และเชื่อมั่นศรัทธา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(นำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์มากำหนดวัตถุประสงค์ -เป็นผลสัมฤทธิ์รวมที่ต้องการบรรลุในระยะสั้น) การเขียน ข้อความสำคัญ หรือ ค่าเป้าหมาย (1+2)
          1. พัฒนาและใช้ CPG และ CNPG
          2. กลุ่มเสี่ยงมีผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
          3. กลุ่มเป้าหมายทันตกรรมเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น
          4. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องฟื้นฟูสุขภาพเข้าถึงบริการ แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น
          5. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ HA และ QA รพ.สต.ได้รับการรับรองคุณภาพ QA และ PCA

ค่านิยม (พฤติกรรมบ่งชี้ที่ทำให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติทำให้เป้าประสงค์ กลยุทธ์สำเร็จ สัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของ กพ.)

“ รับผิดชอบ มอบไมตรี  มีน้ำใจ ”

วัฒนธรรมองค์กร
          L        > Loyalty                      รักในองค์กร
          E        > Economy                 ประหยัด
          A        > Alive (and Law)       คำนึงถึงชีวิต ความเป็นมนุษย์ และกฎหมาย
          R        > R2R                          งานประจำ ทำให้ดีที่สุด ส่งเสริมการทำงานประจำเข้าสู่งานวิจัย
          N        > National                   ความเป็นชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องอนุรักษ์
          S        > Satisfaction             คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ         
          LEARNS >                          ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( นำพันธกิจแต่ละข้อมากำหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง – เป็นผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวังจากการบรรลุในปีสุดท้าย )
          1. คุณภาพจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ มีผลลัพธ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          2. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคที่สำคัญ
          3. ลดการป่วยตายในโรคสำคัญ
          4. ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง
          5. สถานพยาบาลทุกระดับได้การรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          6. ลดข้อร้องเรียนของผู้มาใช้บริการ/(ระดับ) ความพึงพอใจสูงขึ้น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( นำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์มากำหนดวัตถุประสงค์-เป็นผลสัมฤทธิ์รวมที่ต้องการบรรลุในระยะสั้น)
          1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคที่สำคัญ ( ใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ )
          2. ลดการป่วยตายในโรคสำคัญ ( ใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ )
          3. มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่
          4. ผ่านการรับรองคุณภาพของหน่วยบริการแบบบรูณาการ (HA , PCA, QA) ผ่านในปี 2556
          5. ผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียนมาตรา 41 ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข


SWOT
          SO :  ยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมและฟื้นฟูสุขภาพครบวงจร
          ST  :  สร้างเสริมสุขภาพเชิกรุก เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่ชายฝั่ง สวนยางพารา และสวนผลไม้
          WO :  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพใน รพ.และ รพ.สต.
          WT :  เสริมสร้างพลังแห่งภาพลักษณ์ เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข มุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม


 
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.117514848709 วินาที