[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หน้าหลัก | ปฏิทินงาน ผอ.รพ. | จองห้องประชุม | แผนใช้รถยนต์ | แผนการออกเยี่ยมบ้าน | Email รพ.แหลมงอบ
เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
ธารน้ำใจสู่แหลมงอบ
9 โดย : admin
9/ม.ค./2563  
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ ( 18 / )
    

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ

อ่านต่อ....
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเมื่อวานนี้
78 คน
สถิติเดือนนี้
1392 คน
สถิติปีนี้
1392 คน
สถิติทั้งหมด
93129 คน
IP ของท่านคือ 3.214.184.250
(Show/hide IP)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
โดย : admin
เข้าชม : 241
จันทร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

        ด้วย โรงพยาบาลแหลมงอบ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานประจำที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 897/2559  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  1.1  คุณสมบัติทั่วไป
    -  สัญชาติไทย
    -  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    -  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
    -  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
    -  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    -  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    -  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    -  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    - ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  1.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

    - เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง  22 - 35  ปีบริบูรณ์ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์   แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์  แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
    -  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานกลุ่มได้ดี
    -  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2.  การรับสมัครวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมงอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
หลักฐานในการรับสมัครสอบ
    2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.3 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา      จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.4 รูปถ่าย ๑ นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ,ไม่สวมหมวก รูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)จำนวน  ๑ รูป
    2.5 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ (ใบรับรองแพทย์)   จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)     จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)    จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.8 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)  จำนวน  ๑  ฉบับ
    2.9 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๓๐  บาท


3.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
  โรงพยาบาลแหลมงอบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
   สอบคัดเลือกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาล     แหลมงอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

 

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 17/ต.ค./2562
      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2/ต.ค./2562
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 19/ก.ย./2562
      ขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 9/ส.ค./2562
      รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 18/ก.ค./2562


 
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.0846199989319 วินาที