[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หน้าหลัก | ปฏิทินงาน ผอ.รพ. | จองห้องประชุม | แผนใช้รถยนต์ | แผนการออกเยี่ยมบ้าน | Email รพ.แหลมงอบ
เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
ธารน้ำใจสู่แหลมงอบ
9 โดย : admin
9/ม.ค./2563  
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ ( 21 / )
    

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ

อ่านต่อ....
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
56 คน
สถิติเมื่อวานนี้
77 คน
สถิติเดือนนี้
1510 คน
สถิติปีนี้
1510 คน
สถิติทั้งหมด
93247 คน
IP ของท่านคือ 35.175.201.14
(Show/hide IP)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
โดย : admin
เข้าชม : 325
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ด้วย  โรงพยาบาลแหลมงอบ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน  2  ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลแหลมงอบ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 897/2559  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

    1.  สัญชาติไทย
    2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    3.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วย       ผู้ใหญ่บ้าน
    5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
    6.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    7.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    8.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    9.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ  ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    15. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่สมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแหลมงอบ

  1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      1. เพศหญิงหรือเพศชาย
      2. อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
      3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
      4. มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Word Excel  และ  Internet)
      5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี
      6. มีสุขภาพแข็งแรง
      7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์คุณภาพ  โรงพยาบาลแหลมงอบ

  2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        1. เพศหญิง
        2. อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
        3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา  การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป
        4. มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word Excel และ Internet)
        5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี
        6. มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
        7. มีพฤติกรรมบริการที่ดี
        8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

การรับสมัคร
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแหลมงอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  29  มกราคม  2562      หลักฐานการสมัคร
    1. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ
    3. สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1  ฉบับ
    4. รูปถ่าย 1 นิ้ว    จำนวน  1  ฉบับ
    5. ใบรับรองแพทย์   จำนวน  1  ฉบับ
    6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
    7. หนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
    8. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร    จำนวน  30 บาท

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
   สอบคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 17/ต.ค./2562
      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2/ต.ค./2562
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 19/ก.ย./2562
      ขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 9/ส.ค./2562
      รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 18/ก.ค./2562


 
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.0690131187439 วินาที